SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
9
0
1
0
1
0
Tin tức sự kiện 17 Tháng Chín 2013 10:30:00 SA

(TTTP) Về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo năm 2013

 

BÁO CÁO

Về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo năm 2013

–––––––

 

 

Thực hiện Công văn số 753/TTTTP-PC ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Thanh tra thành phố về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 5504/VP-PCNC ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố giao Thanh tra thành phố dự thảo báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013 (từ ngày 10/8/2012 đến 10/8/2013) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng Tiếp công dân thành phố (sau đây gọi tắt là Văn phòng) báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo năm 2013 như sau:

I. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

1. Tiếp công dân:

1.1. Phục vụ lãnh đạo thành phố tiếp công dân:

Văn phòng phục vụ lãnh đạo thành phố tiếp 18 buổi/25 lượt công dân:

- Thường trực Thành ủy tiếp công dân 09 buổi/12 lượt, so cùng kỳ tăng 09 buổi/12 lượt, trong đó Bí thư Thành ủy tiếp 06 buổi/09 lượt

- Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố tiếp công dân 06 buổi/10 lượt, so cùng kỳ tăng 06 buổi/10 lượt, trong đó Chủ tịch HĐND thành phố tiếp 02 buổi/05 lượt.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp 02 buổi/02 lượt, so với cùng kỳ tăng 02 buổi/02 lượt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp 01 buổi/01 vụ .

1.2. Tiếp công dân thường xuyên:

Văn phòng đã tiếp 1.977 lượt công dân trực tiếp đến khiếu nại, so cùng kỳ giảm 840 lượt (giảm 29,8%), trong đó: lãnh đạo Văn phòng tiếp 23 buổi/220 vụ việc.

1.3. Tiếp đoàn nhiều người:

Số đoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung: 23 lượt đoàn/299 lượt công dân; liên quan đến 08 dự án, so với cùng kỳ giảm 02 lượt đoàn/264 lượt công dân.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

2.1. Tiếp nhận:

- Tồn cuối kỳ                               : 03 đơn thư.

- Tiếp nhận trong kỳ         : 4227 đơn thư; trừ trùng lắp, không đúng thể thức: 1.884 đơn thư (44,45%); còn lại: 2343 đơn thư, giảm 1427 đơn (giảm 37,9% so cùng kỳ).

- Tổng số đơn phải xử lý              : 2346 đơn thư.

2.2. Phân loại:

a) Theo loại đơn:

Tranh chấp 54 đơn, khiếu nại 1192 đơn, tố cáo: 258 đơn, khác 839 đơn.

b) Theo thẩm quyền:

Thuộc thẩm quyền: 757 đơn, không thuộc thẩm quyền 1586 đơn.

 2.3. Kết quả xử lý:

- Tổng số đơn phải xử lý              : 2346 đơn thư, giảm 1442 đơn (giảm 38,1% so cùng kỳ).

- Đã xử lý: 2337 đơn; cụ thể:

+ Trình UBND thành phố: 12 đơn;

+ Báo cáo UBND thành phố: 33 đơn;

+ Thông báo: 194 đơn;

+ Chuyển sở-ngành và đề nghị quận-huyện giải quyết theo thẩm quyền: 1162 đơn.

+ Báo tin đến người khiếu nại: 96 đơn.

+ Hướng dẫn công dân gửi đơn đúng thẩm quyền: 840 đơn;

- Đang tiếp tục xử lý: 09 đơn (0,4%).

3. Nội dung khác:

Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 về ban hành Đề án Kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đã triển khai đến các quận huyện, sở ngành và tổ chức kiểm tra một số quận huyện, đến nay đa số quận huyện đã thực hiện tốt việc kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, Văn phòng phối hợp với Trường cán bộ thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố, kết quả như sau:

- Năm 2012, có 1.189 học viên được phân bổ thành 21 lớp; trong đó: 03 lớp sở, ngành, 14 lớp quận, huyện và 04 lớp phường, xã. Tổng số học viên được cấp giấy chứng nhận: 709 học viên (đạt 60%);

- Năm 2013, có học viên 596 học viên được phân bổ thành 10 lớp; trong đó số học viên được cấp giấy chứng nhận: 474 học viên (đạt 79,5 %).

II. Nhận xét:

1. Mặt được:

- Công tác tiếp công dân đã được củng cố sau khi triển khai thực hiện Quyết định 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động dần đi vào nền nếp; cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân được quan tâm về chế độ, nâng cao nghiệp vụ thông qua lớp tập huấn tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; y ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 2441/UBND-PCNC ngày 25 tháng 5 năm 2012 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg; đây là điều kiện tiền đề cho các sở, ngành, quận, huyện nâng cao chế độ trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần làm giảm số lượng công dân khiếu nại vượt cấp.

- Qua việc tăng cường công tác tiếp công dân của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã góp phần chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với những trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài hoặc giải thích, yêu cầu công dân chấp hành đối với những trường hợp đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, không còn cơ sở để xem xét, giải quyết.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Văn phòng được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không để tồn đọng, công tác tiếp công dân thường xuyên được thực hiện đúng quy định qua đó giúp công tác tiếp công dân ngày càng thực hiện có hiệu quả, nâng cao lòng tin của người dân.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn bước đầu đạt 99,6% (vượt 4,6% so với kế hoạch).

2. Mặt hạn chế:

- Công tác đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp công dân và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả thấp, do một số sở-ngành, quận-huyện thực hiện chưa đúng thời hạn luật định hoặc chưa đúng thời hạn nêu trong văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Việc xây dựng và thực hiện phần mềm “Quản lý hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo” thuộc 05 cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân thành phố còn chậm nên việc cập nhật, xử lý đơn thư thiếu thông tin, gây khó khăn trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư giữa các cơ quan hữu quan.

III. Phương hướng:

1. Tiếp tục rà soát và phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo lãnh đạo thành phố về các vụ việc chờ bố trí lịch để Lãnh đạo thành phố tiếp công dân.

2. Hoàn thành dự thảo Quy chế phối hợp giữa các Văn phòng trong việc phục vụ công tác tiếp công dân của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức hội nghị giao ban với các sở-ngành, quận-huyện về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

4. Triển khai thực hiện xây dựng phần mềm “Quản lý hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo” thuộc 05 cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân thành phố./.

TMTH


Số lượt người xem: 4303    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm