SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
4
5
4
4
9
Hội thi 21 Tháng Chín 2021 12:47:30 CH
Thông báo về việc dời Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (27/07/2021)
  
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Thanh tra Thành phố Hố Chí Minh ban hành Vän bán số 925/TTTP-VP về dời thời gran triển khai vòng thi trực tuyến Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhüng” näm 2021 từ ngày 05/7/2021 đến ngày 03/9/2021 sang thời gian từ ngày 02/8/2021 đến ngày 26/9/2021 và thời gian gửi video clip tham gia thi vòng ...
Dời thời gian triển khai Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (05/07/2021)
  
Công văn số 925/TTTP-VP ngày 30/6/2021 của Thanh Tra Thành phố
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng"  (29/04/2021)
  
Đính kèm Kế hoạch số 19/KH-TTTP ngày 22/4/2021 của Thanh tra Thành phố về tổ chức Hội thi "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021 và Thể lệ Hội thi
Tìm kiếm