SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
9
0
1
0
0
3
Tin tức sự kiện 09 Tháng Chín 2010 2:05:00 CH

Về việc may trang phục Ngành Thanh tra

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   
THANH TRA THÀNH PHỐ
–––––––––          
Số: 671/TTTP-VP  
V/v may trang phục Ngành Thanh tra
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
   
 TP. Hồ Chí Minh,  ngày 24  tháng 8 năm 2010                                           

 
                                       
 
 
 
 
 
 
                                         Kính gửi:    - Chánh Thanh tra sở - ngành;
                                                          - Chánh Thanh tra quận - huyện.
 
            Thực hiện Thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra
 Chính phủ hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục Thanh
tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.
            Thanh tra thành phố đề nghị các đồng chí báo cáo Giám đốc sở - ngành, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận - huyện về việc may trang phục cho Thanh tra viên, cán bộ các cơ
quan thanh tra nhà nước, đồng thời lập dự toán kinh phí (phần kinh phí không tự chủ) năm
2011 để may trang phục cho cán bộ công chức theo quy định.
            - Đối với Thanh tra sở - ngành nếu có trang phục thanh tra chuyên ngành thì may
trang phục của thanh tra chuyên ngành.
            - Đối với Thanh tra các sở ngành không có trang phục thanh tra chuyên ngành thì
may trang phục giống như trang phục của Thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh
tra nhà nước.
            - Đối với Thanh tra viên Quốc phòng, Thanh tra viên Công an thì thực hiện theo quy
định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
            Trước mắt để mặc trang phục thống nhất toàn ngành Thanh tra thành phố dự lễ kỷ
niệm 65 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam và kỷ niệm 35 năm Ngành Thanh tra
thành phố (do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn thành phố tổ chức, dự kiến ngày 16 hoặc 18
tháng 11 năm 2010 tại Nhà hát thành phố). Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo Giám đốc
sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện hỗ trợ kinh phí để may trang phục cho
các đồng chí là Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra đi dự lễ tại thành phố.
Trên đây là hướng dẫn của Thanh tra thành phố về việc may trang phục cho Thanh
tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước. Quá trình thực hiện, nếu
có vấn đề khó khăn, vướng mắc. Các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thanh tra thành
phố để được hướng dẫn.  
            (Đính kèm Thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra
 Chính phủ)./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: VT,KT(Hg).
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
 
 
 
 
 
Hoàng Đức Long

 
            * Các cơ quan, đơn vị có thể liên hệ chi nhánh Công ty Cổ phần May 19 – Bộ Quốc
phòng (đơn vị thiết kế trang phục cho Ngành Thanh tra) số 99 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình,
SĐT: 08.38.115.136 để tham khảo.

 

 


Số lượt người xem: 17754    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm